Sodexo i Międzynarodowa Unia Pracowników Przemysłu Spożywczego i Gałęzi Pokrewnych (IUF) połączyły siły, aby zająć się krytyczną kwestią przemocy domowej na całym świecie.

Sodexo i IUF podpisały wspólną deklarację intencji w sprawie zwalczanie światowej przemocy domowej. Szacunkowe dane opublikowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wskazują, że w przybliżeniu 1 na 3 kobiety na świecie padła ofiarą przemocy fizycznej i/lub seksualnej, głównie ze strony partnera. Uznając fakt, że przemoc ta wpływa również na życie zawodowe i mając możliwość przyczynienia się do dobrobytu setek tysięcy pracowników na całym świecie, Sodexo i IUF zobowiązały się do współpracy zarówno na szczeblu międzynarodowym, jak i krajowym w celu wprowadzenia pozytywnych zmian, ochrony pracowników i przyczynienia się do społeczeństwa wolnego od przemocy domowej.

Struktura ramowa dla wprowadzenia globalnych zmian na rzecz równości płci, integracji i dobrobytu

Sodexo jest pierwszą firmą w swoim sektorze, która podpisała tego typu wspólną deklarację z IUF. Będąc pracodawcą zatrudniającym 430 000 osób w 45 krajach, stanowi to krok naprzód w wysiłkach firmy na rzecz równości płci, integracji i dobrego samopoczucia pracowników.

„Podpisując tę deklarację wraz z IUF, zajmujemy stanowisko w sprawie alarmującego rozpowszechnienia przemocy domowej, ponieważ ma ona dramatyczny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Ponieważ jesteśmy firmą opartą na ludziach, będącą liderem w swojej branży, która zatrudnia 54% kobiet, naszym obowiązkiem jest budowanie bezpiecznego środowiska pracy dla naszych pracowników poprzez podnoszenie świadomości wśród naszych zespołów i opracowywanie odpowiednich działań, aby pomóc osobom najbardziej narażonym, w tym poprzez wsparcie w ich życiu zawodowym" - mówi Annick de Vanssay, Chief Human Resources Officer.

Sodexo zamierza pójść dalej, wdrażając globalne standardy i maksymalizując wpływ swoich działań na całym świecie poprzez trzy etapowy proces:

1. Wzmocnienie działań zapobiegawczych poprzez opracowanie globalnych standardów i podnoszenie świadomości, które obejmują m.in.

  • Globalne wytyczne dotyczące przeciwdziałania przemocy na tle płciowym w celu zapewnienia wspólnego standardu działania do wdrożenia na szczeblu lokalnym
  • Coroczne kampanie uświadamiające z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, obchodzonego 25 listopada.

2. Wspieranie lokalnych pracowników i podmiotów poprzez dostarczanie narzędzi, takich jak:

  • Platforma zgłoszeniowa Sodexo „Speak Up" dostępna przez telefon lub online dla pracowników w celu poufnego omówienia wszelkich ich obaw, skarg lub innych kwestii
  • Program Sodexo SheWorks, uruchomiony w 2019 r. z udziałem 30 krajów w 2023 r., mający na celu wzmocnienie pozycji i wsparcie wszystkich kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym ofiar przemocy na tle płciowym.

3. Szkolenie pracowników i definiowanie odpowiednich działań zapobiegawczych na poziomie lokalnym:

  • W 2023 i 2024 r. zostanie wdrożony dedykowany moduł e-learningowy dotyczący przemocy domowej dla 35 000 menedżerów Sodexo na całym świecie
  • W kilku krajach uruchomiono lokalne inicjatywy, na przykład:

W Brazylii program „Dobre wróżki" wspiera kobiety cierpiące z powodu przemocy na tle płciowym, tworząc bezpieczną przestrzeń z  udziałem wolontariuszy przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy psychologicznej i prawnej. Obecnie program obejmuje 100 wolontariuszy, którzy wsparli już ponad 100 kobiet i uratowali 5 z nich przed bezpośrednim ryzykiem śmierci.

W  Polsce we wszystkich jednostkach Sodexo oraz w centrali w Warszawie została  wdrożona kampania komunikacyjna z informacjami na temat działań zapobiegawczych, infolinią i numerem alarmowym.

Od początku istnienia Sodexo, odpowiedzialność biznesu jest częścią DNA firmy.  Firma kierując się ideą różnorodności i włączania w miejscu pracy, podbudza przedsiębiorczość kobiet, zatrudnia osoby z  niepełnosprawnościami czy promuje dobre praktyki na rzecz pracujących matek i ojców.

 

Powrót do listy
Skontaktuj się z nami Otwórz udostępnianie i inne akcje