Nasi pracownicy są naszym najcenniejszym zasobem i uosobieniem naszych wartości: Service Spirit Ducha Usług (Service Spirit), Ducha Zespołu (Team Spirit) i Ducha Rozwoju (Spirit of Progress).

Etyka jest kluczowym elementem naszego sukcesu i stanowi filar zobowiązań Sodexo w zakresie odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej.

Nie akceptujemy jakichkolwiek nadużyć związanych z korupcją czy łamaniem praw człowieka. Jesteśmy i niezmiennie pozostaniemy firmą godną zaufania dla klientów, konsumentów i innych partnerów.

Aby utrzymać to zaufanie, wszyscy nasi pracownicy i współpracownicy zobowiązują się do przestrzegania następujących zasad etycznych:

Lojalność

Troska o jakość życia oznacza traktowanie zaufania jako priorytetu naszych relacji. Sodexo jest zbudowane na solidnym fundamencie lojalności wobec swoich klientów, pracowników i partnerów oraz na uczciwych i otwartych relacjach z nimi. Lojalność stoi u podstaw funkcjonowania naszej firmy.

Przejrzystość

Jest to kluczowa zasada Sodexo, którą stosujemy konsekwentnie wobec wszystkich: klientów, konsumentów, pracowników, partnerów i opinii publicznej. Zapewniamy, że wszyscy są informowani w sposób jasny i precyzyjny o naszych produktach, usługach, zobowiązaniach i wynikach.

Uczciwość biznesowa

Potępiamy wszelkie praktyki, które nie są oparte na uczciwości, rzetelności i sprawiedliwości, niezależnie od tego, w jakim miejscu na świecie działa nasza firma. Jasno przedstawiamy nasze stanowisko klientom, dostawcom oraz pracownikom i oczekujemy, że również nie akceptują oni praktyk korupcyjnych i nieuczciwych.

Szacunek dla ludzi

Człowiek jest w centrum naszej działalności. Sodexo jest zobowiązane do działania na rzecz równych szans, niezależnie od pochodzenia, wieku, płci, przekonań, religii czy orientacji seksualnej. Poprawa jakości życia oznacza traktowanie każdej osoby z szacunkiem, godnością i uwagą.

Skontaktuj się z nami Otwórz udostępnianie i inne akcje