Zasady i warunki korzystania ze strony internetowej

Strona internetowa Sodexo (zwana dalej również „Witryną”) została zaprojektowana w celu przekazywania informacji jej użytkownikom.

Twój dostęp do Witryny i korzystanie z niej oznacza nieodwołalną i bezwarunkową akceptację niniejszych Warunków.

Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników. Dlatego powinieneś zapoznać się z Warunkami za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp, przeglądasz i/lub korzystasz z Witryny.

Prawa własności intelektualnej

Prawa autorskie

Cała zawartość dostępna w Witrynie, w szczególności zdjęcia, tekst pisany, slogany, rysunki, obrazy i animowane sekwencje (z dźwiękiem lub bez), a także wszelkie wytwory intelektualne zintegrowane z Witryną są własnością Grupy Sodexo lub osobom trzecim, które upoważniły Grupę Sodexo do korzystania z nich. W związku z tym wszelkie prawa do reprodukcji i reprezentacji związane z takimi treściami są ściśle zastrzeżone, a wszelkie ich powielanie lub przedstawianie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Grupy Sodexo.

Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, wykorzystywanie, adaptacja lub modyfikacja – za pomocą dowolnego procesu lub nośnika – całości lub części Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody Grupy Sodexo jest surowo zabronione i stanowiłoby naruszenie praw autorskich.

Znaki towarowe

Nazwy przedsiębiorstw (firmy), marki i znaki wyróżniające prezentowane w Witrynie są chronione prawem znaków towarowych.

Nazwa i logo Sodexo są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz Sodexo. Inne marki i znaki towarowe, o których mowa w Witrynie, które są oznaczone wielką literą i są ogólnie własnością Sodexo lub innych spółek z Grupy Sodexo lub są licencjonowane do używania przez spółkę z Grupy Sodexo, są również chronione na mocy prawa o znakach towarowych.
Wszelkie marki lub znaki towarowe prezentowane w Witrynie, które nie są własnością Grupy Sodexo, są objęte licencją prawa do użytkowania.

Jakiekolwiek powielanie, przedstawianie, wykorzystywanie, adaptacja lub modyfikacja którejkolwiek z wyżej wymienionych marek i znaków towarowych bez uprzedniej pisemnej zgody Sodexo jest surowo zabronione i stanowiłoby przestępstwo naruszenia znaku towarowego.

Link: www.sodexo.com

Witryna Sodexo zezwala na linki hipertekstowe wskazujące na jej zawartość, o ile takie linki są zgodne z polityką linkowania Sodexo, jak następuje:
(i) po wybraniu przez użytkownika link musi wyświetlać witrynę w nowym oknie pełnoekranowym, a nie w ramce na stronie z linkami (brak głębokiego linkowania);
(ii) każdy link do Witryny musi być łączem tekstowym wyraźnie oznaczonym jako „Witryna Sodexo”; i/lub
(iii) wygląd, pozycjonowanie i inne aspekty linku/łącza nie mogą wpływać na dobre imię Sodexo, włącznie z nazwami, firmami i znakami towarowymi Sodexo. W szczególności żadna witryna internetowa zawierająca treści kontrowersyjne, pornograficzne lub rasistowskie nie będzie uprawniona do umieszczania linków/łączy do Witryny Sodexo.

Informacje i oświadczenia

Oświadczenia złożone lub zawarte w Witrynie lub w dokumentach, do których się odwołuje, są lub mogą być oświadczeniami dotyczącymi zdarzeń przyszłych.

Takie oświadczenia odzwierciedlają poglądy Sodexo na dzień sporządzenia w odniesieniu do przyszłych zdarzeń i są obarczone ryzykiem błędu.

Rzeczywiste wyniki mogą różnić się od tych wyrażonych w takich oświadczeniach, w zależności od różnych czynników, w tym przyszłego poziomu popytu w branży i cen; stabilność polityczna i wzrost gospodarczy; rozwój i wykorzystanie innowacyjnej technologii; działania konkurentów; oraz klęski żywiołowe, wojny i akty terroryzmu.

Dodatkowe informacje, w tym informacje o czynnikach, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od tych zawartych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości, są zawarte w najnowszym opublikowanym raporcie rocznym i sprawozdaniach Sodexo oraz innych dokumentach publikowanych nieregularnie przez Sodexo. Sodexo nie ma zamiaru ani obowiązku aktualizowania stwierdzeń dotyczących przyszłości.

Ograniczenie odpowiedzialności

Informacje zawarte na tej Witrynie nie są wyczerpujące i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że informacje zamieszone na Witrynie były dokładne i aktualne. Informacje nie są niezależnie weryfikowane, a żadne oświadczenie lub gwarancja, nie mogą być wyrażone lub dorozumiana, jednakże dokładamy wszelkich starań aby informacje były dokładne lub kompletne.

W żadnym wypadku Sodexo, ani żadna z jej spółek zależnych, stowarzyszonych lub nadzorczych, ani żadna inna osoba nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane w jakikolwiek sposób, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania lub niemożności korzystania z Witryny lub zawartych na niej informacji, nawet jeśli Grupa Sodexo została poinformowana o takich szkodach i niniejszym wyklucza się wszelką taką odpowiedzialność.

Wszelkie raporty finansowe zawarte w Witrynie są aktualne wyłącznie na dzień zawarty w każdym raporcie. Sodexo nie podejmuje żadnych zobowiązań i zrzeka się obowiązku aktualizowania lub poprawiania lub powiadamiania o wszelkich błędach lub pominięciach w jakimkolwiek raporcie lub innych informacjach zawartych w Witrynie. Sodexo zastrzega sobie prawo do dodawania, modyfikowania lub usuwania informacji w tej Witrynie w dowolnym momencie.

Dokładamy wszelkich starań, aby ta Witryna była wolna od wirusów lub jakichkolwiek wad. Nie możemy jednak zagwarantować, że korzystanie z tej Witryny lub jakichkolwiek witryn dostępnych za jej pośrednictwem nie spowoduje uszkodzenia komputera. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że odpowiedni sprzęt jest dostępny do korzystania z Witryny i zabezpiecza przed uszkodzeniami sprzętu. Sodexo nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej osoby za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą powstać w sprzęcie komputerowym w wyniku korzystania z Witryny.

Obowiązujące prawo

Niniejsze warunki podlegają prawu Polski.

Skontaktuj się z nami Otwórz udostępnianie i inne akcje