Czy zrównoważony rozwój może iść w parze z innowacyjnością?

Czy zrównoważony rozwój może iść w parze z innowacyjnością?
Czy zrównoważony rozwój może iść w parze z innowacyjnością?

Dzieje się tak nie tylko pod wpływem presji prawnej, czy panującej mody. Okazuje się bowiem, że umiejętne wdrażanie rozwiązań z zakresu ESG i zasad zrównoważonego rozwoju świetnie wspiera innowacyjność, pomaga budować przewagę konkurencyjną i wpływa korzystnie na wizerunek firmy w oczach klientów oraz pracowników. 

Takie wnioski płyną z badania "Innowacyjne środowisko pracy" przeprowadzonego przez Antal i Sodexo.

Czym jest ESG i zrównoważony rozwój?

Na początek warto wyjaśnić czym jest ESG i zrównoważony rozwój.  Skrót ESG (ang. environmental, social, and corporate governance)  oznacza trzy główne obszary składające się na pozafinansową ocenę działalności firm, którymi są dbałość o środowisko, społeczna odpowiedzialność biznesu oraz ład korporacyjny. Jak rozumieć poszczególne punkty?

  • Środowisko. Czy firma wdraża i realizuje strategię dotyczącą minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko? Czy firma monitoruje i raportuje swój wpływ na środowisko? Czy firma podejmuje kroki, aby minimalizować oraz przeciwdziałać negatywnym skutkom swojej działalności?

  • Społeczna odpowiedzialność biznesu. Czy firma wspiera lokalne społeczności? Czy firma ma strategię i prowadzi działania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym? Czy firma monitoruje i raportuje swoje działania w zakresie filantropii i działań na rzecz społeczności?

  • Ład korporacyjny. Jaka jest struktura organizacyjna firmy? Czy zasady, którymi kieruje się firma, są przejrzyste? Czy firma w sposób transparentny komunikuje się ze wszystkimi interesariuszami (akcjonariuszami, pracownikami, klientami, instytucjami)?

Zrównoważony rozwój (ang. sustainable development albo corporate sustainability) zaś oznacza prowadzenie biznesu w sposób, który pozwala osiągać wzrost przy jednoczesnym wywieraniu pozytywnego wpływu we wspomnianych trzech obszarach.

Czy innowacyjność i zrównoważony rozwój idą w parze?

Wyniki badania "Innowacyjne środowisko pracy" przeprowadzonego przez Sodexo i Antal wśród specjalistów i managerów polskich firm wskazują, że coraz więcej firm aktywnie wdraża innowacje wspierające zrównoważony rozwój. Niemniej nadal mamy w tym obszarze do nadrobienia. – Na pytanie "Czy Twoja firma wdraża innowacyjne rozwiązania w trosce o środowisko i zrównoważony rozwój?" respondenci odpowiedzieli pozytywnie w niemal połowie przypadków (zdecydowanie tak – 15%, raczej tak – 29%), Jednocześnie 3 na 10 badanych uważa, że firmy, w których pracują, nie podejmują działań w tym kierunku.

Bardzo wyraźnie natomiast widać, że innowacyjność i zrównoważony rozwój idą w parze. Firmy oceniane jako innowacyjne aż w 85% wykazują troskę o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój. Na przeciwległym biegunie są przedsiębiorstwa oceniane jako zdecydowanie nieinnowacyjne – zaledwie 2% z nich, zdaniem respondentów, wykazuje się dbałością o środowisko i zrównoważony rozwój.

Co sprawia, że polskie firmy stawiają na innowacyjność i zrównoważony rozwój?

Częstą przyczyną skłaniającą firmy do poszukiwania innowacji, jest zwiększanie wydajności, optymalizacja, lepsze wykorzystywanie zasobów czy redukcja zużycia surowców lub energii, a zatem poszukiwanie oszczędności. Jak zatem łatwo zauważyć – innowacyjność w obszarze zrównoważonego rozwoju może mieć zbawienny wpływ nie tylko dla środowiska, ale też dla rentowności firmy.

Dodatkową korzyścią płynącą z wdrażania innowacyjnych rozwiązań jest zauważalny wzrost atrakcyjności firmy zarówno w oczach klientów, ale także udziałowców, inwestorów i pracowników. To argumenty niezwykle istotne w dobie rosnącej konkurencji na rynku oraz walki o talenty.

Zrównoważony rozwój wydaje się tematem nierozerwalnie związanym z innowacjami. Dzieje się tak dlatego, że firmy zwykle chcą wdrażać rozwiązania mające na celu redukowanie szkodliwego wpływu ich działalności na środowisko czy społeczności lokalne, jednocześnie jednak nie są gotowe ponosić wysokich bezpośrednich kosztów takich działań. Biorąc to pod uwagę, szukanie innowacji, czyli rozwiązań które pozwolą zmniejszyć szkodliwe oddziaływanie na środowisko jednocześnie nie zwiększając lub wręcz optymalizując koszty działania, wydaje się najrozsądniejszą drogą 
– mówi Błażej Kowalczyk, Business Development Director w Sodexo Polska.

Podsumowanie

Sytuacja rynkowa wymaga obecnie od managerów i właścicieli firm podejmowania starań, by ich organizacje stawały się coraz bardziej innowacyjne. Skłania do tego zarówno konieczność szukania optymalizacji kosztów, ale też wchodzące w życie regulacje, konkurencja, czy rosnące oczekiwania klientów, inwestorów oraz pracowników.  Pozytywnym efektem tego trendu jest fakt, że  działania te mają coraz częściej pozytywny wpływ na środowisko i otoczenie społecznie.

Skontaktuj się z nami Otwórz udostępnianie i inne akcje